____________________PROČ KOUKAT NA REALITY SHOW, KDYŽ TOHLE JE REALITA?!_____________________

Umírají kvůli kouření-Další prům.výzkum

14. prosince 2006 v 19:08 | lidskebestie.blog.cz |  ___testování - články

DALŠÍ PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM

Úvod

Tabáková společnost R. J. Reynolds je zvláštní v tom, že zveřejňuje ve vědecké literatuře výsledky svých pokusů, z nichž některé vyžadují použití zvířat. BUAV provedla několik průzkumů této literatury v databázi Medline a mezi publikovanými pracemi nenalezla žádnou, která by podávala zprávu o podobných výzkumech jiné velké nadnárodní tabákové společnosti. To ani v nejmenším neznamená, že žádná další taková společnost podobné výzkumy nedotuje nebo neprovádí. Znamená to, že detailní informace o pokusech a o používání zvířat při nich nejsou veřejnosti snadno přístupné.
Množství průmyslem dotovaných výzkumů (za i bez použití zvířat) je prováděno takovými institucemi jako je např. Council For Tobacco Research (Rada pro tabákový výzkum). Kromě výzkumu podrobovaného touto organizací, je známo několik společností, které provádějí jejich vlastní zvířecí pokusy. To víme z novinových zpráv, kongresových příspěvků,atp.

Rada pro tabákový výzkum (USA)

Rada pro tabákový výzkum, USA Inc. je nezávislá, nevýdělečná organizace, která sponzoruje výzkum, využití a zdravotních rizik kouření tabáku. Byla založena tabákovým průmyslem r. 1954 a je dotována, avšak podrobnosti o těchto dotacích nám nejsou přístupné. V roce 1993 obdrželi více než 19 milionů amerických dolarů jako grant pro výzkum. Jejich výzkumy zahrnují rozsáhlé používání zvířat.
V Karolinska Institute ve Stockholmu bylo např. provedeno několik studií, při nichž se zkoumal vliv cigaretového kouře na plíce a na srdce u prasat. V jednom případě byla 28 prasatům proříznuta celá průdušnice. Do žil a tepen jim byly zavedeny hadičky pro přísun léků a pro měření. Byly jim podány různé léky a byla vystavena směsi cigaretového kouře, nikotinového aerosolu, oxidu dusičného, oxidu dusičitého a CO. O osudu zvířat se zpráva nezmiňuje. Výsledky, v něčem odlišné od výsledků lidských studií, okázaly, že vasodilatace (rozšíření krevních cév) způsobená cigaretovým kouřem je způsobena hlavně oxidem dusným, který je v tomto kouři obsažen. Tato a ještě dvě další srovnávací studie byly sponzorovány Švédskou tabákovou společností za přispění Rady pro tabákový výzkum.

R. J. Reynolds

Jak jsme zmínili výše, R. J. Reynolds zvěřejnili některé své pokusy. Následující příklady nejsou zevrubné, ale vedle spolu s pokusy popsanými v ostatních částech této zprávy, pomohou udělat si představu o rozsahu zvířecích studií, s nimiž měla tato společnost co do činění.
Cigaretový tabák je někdy "obohacován" ozon poškozujícími CFC plyny (freony). Ve snaze nahradit CFC plyny patrně méně škodlivými HC-FC plyny, popisuje jedna studie toxikologii cigaretového kouře z cigaret "obohacenými" těmito plyny. Pokus byl proveden s krysami. Bylo použito 520 zvířat. Krysy byly uzavřeny do malých pouzder, z kterých jim koukal jen nos, aby mohli vdechovat kouř o různých koncentracích - hodinu denně, 5 dní v týdnu po 13 dní. Po skončení pokusu byla zvířata zabita a prozkoumána. Výsledky ukázaly, že mezi oběma druhy cigaret není toxikologicky žádný rozdíl. Studie neodůvodňuje, proč nepovažuje chemické pokusy s mikroskopickými preparáty za dostačující k analýze rozdílů dvou výrobních metod.
V další studii byly také použity krysy, tentokrát ke zjištění mutagenicity (schopnosti narušit strukturu DNA, což většinou vede k rakovině) nikotinu, CO, cigaretového kouře a kondenzátu cigaretového kouře. Neznámé množství krys bylo nuceno vdechovat cigaretový kouř nebo CO asi po 90 dní hodinu denně anebo jim byl vstřikován nikotin či kondenzát cigaretového kouře. Po skončení vdechování byla zvířata držena v klecích, aby mohla být sbírána a měřena jejich moč. Význam tohoto pokusu není zcela jasný. Studie moči lidských kuřáků už byly provedeny a byly připuštěny následující rozdíly: "Následný nedostatek mutagenicity moči u krys po inhalaci cigaretového kouře je v rozporu s výsledky u lidí." Autoři tedy připouštějí dosud neznámé mezidruhové rozdíly, ale stále trvají na tom, že se v jejich případě jedná o užitečný model výzkumu. R. J. Reynolds také finančně podporují studie Londýnského Institutu Psychiatrie zabývající se vlivem nikotinu na chemické změny v mozkové tkáni u myší.

Phillip Morris

V roce 1994, kdy se americký kongres zabýval závislostí na nikotinu, bylo zveřejněno, že v roce 1983 prováděl výzkumník od firmy Phillip Morris pokusy s krysami, jejichž výsledky nebyly známy. Podobně jakou výše popsaného japonského pokusu s opicemi záležel i tento výzkum v tom, že krysy tlačily na páčky, aby požadovali určitou dávku nikotiun. Ukázalo se, že časem krysy požadovaly stále více nikotinu, z čehož se usoudilo, že přinejmenším u krys má nikotin návykové vlastnosti. Phillpi Morris ze začátku tento výzkum a jeho výsledky popřel a nadále trval na stanovisku, že nikotin nepatří mezi návykové látky. Velmi podobné pokusy provedli kanadští výzkumníci a nezávisle došli ke stejným závěrům jako Phillip Morris. Neochota společnosti Morris publikovat výsledky pokusů tedy vedla ke zbytečnému opakování stejných pokusů se zvířaty.

Ligget and Myers

Podle bývalého výzkumníka této firmy prováděli Ligget and Myers (LM) po 25 let výzkum "bezpečných cigaret". Hlavní část tohoto projektu tvořil "tajný" program na vytvoření cigarety, která není riziková pro vznik rakoviny. Program byl dotován 10 miliony liber. Výzkum byl prý úspěšný, ale byl zastaven, proto že vznikly obavy, že by se pak mohlo mluvit také o škodlivosti jiných druhů cigaret. Ačkoliv zvířata používající výzkum společnosti LM prokázal, že cigarety mohou zapříčinit rakovinu (přinejmenším u laboratorních zvéřat), trvala společnost stále na tvrzení, že kouření není škodlivé a výsledky svých pokusů se zvířaty shodila ze stolu.
Následující zpráva je z The British Medical Journal: "Výzkumníci potírali oholená záda myší tampony s kondenzáty cigaretového kouře. Na potřené kůži se vyvinuly nádory. Po provedení pokusů společnost LM stále tvrdila, že kouření zdraví neškodí. Jaký je tedy výsledek těchto testů, jaký měli význam? Soudce procesu Cipollone vyslechl z úst současného prezidenta společnosti LM Kinsey V Dey Jr. toto vysvětlení:
  • Právník: Co bylo cílem těch pokusů a význam?
  • Dey: Vyvolat a opět vyléčit nádory na zádech myší.
  • Právník: Nemělo to tedy, chápu li to správně, nic společného se zdravím a blahem lidstva?
  • Dey: Chápete to správně.
  • Právník: Kolik tato studie stála?
  • Dey: Více než 15 milionů dolarů... asi.
  • Právník: Chápu-li to správně, mělo jít o záchranu krys. Nebo myší? Utratili jste ty peníze za léčbu nádoru na zádech myší?
  • Dey: Už jsem řekl, co jsme dělali."

Lorillard

O pokusech, které se týkají kouření a byly provedeny touto společností nemáme žádné zprávy. Prováděla však pokusy se zvířaty, které se týkali něčeho jiného než kouření (v laboratořích v Severní Karolíně).

Závěry

Ať už přímo či prostřednictvím založených výzkumných institucí je tabákový průmysl nepochybně zodpovědný za nárůst množství pokusů se zvířaty. Vzhledem k utajení jak pokusů se zvířaty, tak výzkumu tabáku vůbec je na místě domnívat se, že zde popsané studie jsou jen malým procentem celkového rozsahu.
Tabákový průmysl byl a je napadán za to, že vědeckou práci zneužívá k oklamání veřejnosti a ke zpomalení ustavování měřítek veřejného zdraví a vydávání proti kuřáckých zákonů. To tabákový průmysl samozřejmě popírá a tvrdí, že odborný výzkum je prý nezávislý a jeho výsledky jsou vždy publikovány. Ať už je pravda kdekoliv, není pochyb o tom, že průmysl použil výsledky pokusů se zvířaty k tomu, aby zpochybnil informace získané rozsáhlými lidskými studiemi. BUAV věří, že použít pokusy se zvířaty k takovým cílům je naprosto nepřijatelné. Vyzýváme všechny tabákové společnosti, aby přestaly s prováděním a dotováním pokusů se zvířaty a aby volné zdroje věnovali na relevantní (vhodné) studie.

Umírají kvůli kouření - Nadace pro výzkum kouření

dnes 16:59 | www.differentlife.cz | Zvířata jako pokusní "králíci"

NADACE PRO VÝZKUM KOUŘENÍ

Úvod

Nadace pro výzkum kouření je organizace dotovaná příspěvky od tabákového průmyslu. 87% těchto příspěvků poskytuje japonská tabáková společnost Japan Tobacco. Nadace pro výzkum kouření za tyto příspěvky podporuje vědecký výzkum kouření, do čehož patří pokusy na zvířatech. Ve vědecké literatuře bylo publikováno několik studií sponzorováním touto nadací. Mezi nejvíce pobuřující z nich patří studie pokusů prováděných Lboratořemi preklinického výzkumu Centra pro pokusná zvířata (Central Institute for Experimental Animals) v Kawasaki. BUAV získala fotografie makaků, kteří kouří cigarety, jsou násilně krmeni chemikáliemi a jsou používáni při výzkumu návyku na nikotin. Ačkoliv ne všechny tyto pokusy byly publikovány, je jisté, že hlavním spomzorem publikovaných pokusů byla Nadace pro výzkum kouření.

POKUSY

Laboratoře preklinického výzkumu

I. Behaviorální (týkající se pozorovatelného chování) a biochemická analýza povahy závislosti na nikotinu.
Podrobnosti o tomto pokusu byly získány z nepublikované zprávy, kteoru napsali výzkumnící a kterou BUAV získala v Japonsku. Popis pokusných metod není úplný, ale kombinací informací obsažených v této zprávě tohoto druhu, je možné získat o studii srozumitelnou představu.
Opice makak rhesus podstoupily pokusy, při nichž si sami braly nikotin. V podobných samoobslužných pokusech, byly makakům chirurgicky v operovány hadičky, jimiž jim mohla být droga vstřikována přímo do krve. Později byly hadičky připojeny ke kovové páčce, ketrou mohl opice v kleci zmáčknout a tak si sama drogu vstříknout. Opice byly drženy po jedné v prázdných klecích s drátěnou podlehou a zjišťovalo se, kdy jsou schopny sami se obsloužit různými dávkami drogy. Výsledky v tomto případě jasně ukázaly, že nikotin působil jako "posilovač" chování spojeného s návykem. Výzkumnící si také všimli, že "fyzická závislost" na nikotinu nemusí mít, vzhledem k nejistému účinku žádný praktický význam. Výsledky byly použity k tomu, aby se zjistilo, jaké dávky nikotinu by posílily lidské kuřáky, a to i přesto, že je známo, že vliv nikotinu je druhově rozdílný a že lidé většinou získávají nikotin kouřením a ne injekcemi. V této studii je také zpráva o podobných pokusech s krysami, při nichž se nikotin opět projevil jako posilovač návakového chování. I přes tato zjištění nepřastávají tabákové společnosti popírat, že nikotin ja návykový.
II. Vliv psychaktivních léků na krátkodobou paměť u krys a makaků.
Ve studii vlivu jistých drog, včetně nikotinu, na paměť byly použity krysy a opice - šlo o 29 krys a 4 opice makak rhesus. Potom, co byla zvířata podrobena zkoušce paměti (při volbě stejného předmětu - krysy byly odměněny jídlem, opice slazenou vodou), jim byla vstřikována dávka nikotinu, scopolaminu, diazepanu (valia) nebo chloropromazinu (largactilu). Potom měli splnit další úkoly, přičemž byl měřen vliv léků na paměť.

Další studie sponzorované Nadací pro výzkum kouření

I. Společný vliv ozonu a cigaretového kouře na citlivost dýchacích cest a propustnost cév u morčat.
Ve studii, kterou provedli výzkumnící z Yokohamské univerzity byla morčata použita ke zjištění toho, zda kombinace ozónu a cigaretového kouře má na plíce větší vliv, než každá látka zvlášť. Celkem bylo použito 160 morčat. Byla donucena dýchat různé koncentrace ozónu a nebo cigaretového kouře. Za tímto účelem měly hlavy uzavřené v inhalačních pozdrech. V různé době po ukončení vdechování (během 24 hodin) jim byly změřeny různé projevy dýchání. Výsledky ukázaly, že alespoň u morčat mají obě látky dohromady horší vliv než každá zvlášť. Nebyl uveden žádný důvod, proč by se tyto věci nemohli studovat na lidech.
II. Vliv dlohodobého vystavení tabákovému kouři na funkci makrofágů v plicních sklípcích u myší.
Skupina význumníků, převážně z Tokyjské univerzity, provedla tuto studii s cílem zjistit detaily o tom, jak vlastně kouření rakovinu způsobuje. Bylo použito 24 myší. Polovina z nich byla vystavena kouři z 20 cigaret po 30 minut denně, během 30 dnů. Jejich plíce pak byly vyjmuty (pravděpodobně po usmrcení, ačkoliv se tu o tom nemluví) a byly prozkoumány určité druhy imunitních buněk. Usoudilo se, že kouř účinnost těchto buněk snížil.

Japan Tobacco

Japan Tobacco, Inc., společnost, která přispívá na činnost Nadace pro výzkum kouření, je největší tabáková společnost v Japonsku, která kontroluje více než 80% domácího trhu s tabákem. Z 66% je vlastní japonská vláda. V květnu 1992 koupila Japan Tobacco britskou společnost Manchester Tobacco Co. (MTC), která vyrábí kolem 1500 milionů cigaret za rok a představuje přibližně 1,5% britského cigaretového trhu a která vlastní značky jako Vistoria Wine a CO - OP.
Je také známo, že Japan Tobacco ve svých laboratořích v Yokohamě a v Kanadě provádí výzkum, při němž se používají zvířata. Navíc tato společnost vložila 46 milionů amerických dolarů do společného riskantního podniku s biotechnologickou společností Cell Genesys, při němž jde o vyvinutí "xenomyší", což je geneticky změněná myš, vytvořená k tomu, aby produkovala lidské protilátky.

Závěry

Spojení mezi Japan Tobacco, Nadací pro výzkum kouření a Laboratořemi preklinického výzkumu zviditelňuje propojení "akademického výzkumu", obchodu a pokusů týkajících se kouření. Některé pokusy a fotografie, které se BUAV podařilo získat, ukazují, že tento výzkum, pokud se týká možného ztrpení zvířat, je velmi krutý. Je nepravděpodobné, že by v británii byly povoleny pokusy s opicemi, ale v Japonsku mají dokonce ještě méně legálních omezení pokusů se zvířaty než je tomu v británii.
BUAV se ve věci těchto pokusů spojila přímo s Japan Tobacco. Dopis, ve kterém požadujeme bezprostřední ukončení těchto pokusů byl předán zástupcům Japan Tobacco v Londýně.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama